Privacy Verklaring

door | feb 8, 2021

Persoonlijke noot:

Het is voor mij vanzelfsprekend dat ik integer omga met jouw gegevens en dat wat jij mij in vertrouwen vertelt. Voor de EU-Privacywet die op 25 mei 2018 is ingegaan is mijn woord alleen niet voldoende en daarom licht ik hieronder toe op welke manier er binnen Praktijk Puur Sense  wordt omgegaan wordt met jouw gegevens.

                                                                                                                              Warme groet, Ilse Wijnen

 

Praktijk Puur Sense gevestigd te Reusel (NL) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

 

Contactgegevens
Praktijk Puur Sense
Ilse Wijnen
www.praktijkpuursense.nl
info@praktijkpuursense.nl

 

Ilse Wijnen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Puur Sense.
Zij is te bereiken via info@praktijkpuursense.nl

 

Persoonsgegevens die Praktijk Puur Sense verwerkt
Praktijk Puur Sense verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die door Praktijk Puur Sense verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Foto
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in coachsessies correspondentie en/of telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Praktijk Puur Sense verwerkt
Praktijk Puur Sense verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@praktijkpuursense.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Praktijk Puur Sense persoonsgegevens verwerkt

De zes wettelijke grondslagen zijn:

1         Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
2         Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
3         Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
4         Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
5         Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
6         Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Praktijk Puur Sense verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten af te leveren (Grondslag 1, Toestemming en Grondslag 2, Overeenkomst)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren (Grondslag 2, Overeenkomst)
 • Om je betaling af te handelen (Grondslag 2, Overeenkomst)
 • Om een nieuwsbrief of aanbod te verzenden (Grondslag 6, Gerechtvaardigd Belang)
 • Om je te informeren over wijzigingen van de diensten (Grondslag 6, Gerechtvaardigd Belang)
 • Praktijk Puur Sense verwerkt ook persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte (Grondslag 3, Wettelijke Verplichting).

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Puur Sense neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Je gegevens worden mogelijk opgeslagen in: Mailblue, Mollie, Woocommerce en webinargeek.
Ben je een klant / cliënt dan worden je gegevens bewaard in het boekhoudprogramma Snelstart.

Beveiliging van je persoonsgegevens
Praktijk Puur Sense gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Dell, iPad en iPhone, vanwege de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. De systemen worden telkens voorzien van de nieuwste updates. Alle systemen zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast bevinden alle documenten waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen zich in een beveiligde map. Voor back-up doeleinden wordt er gebruik gemaakt van een externe harde schijf. Ook deze is beveiligd met een wachtwoord en ook hierop zijn de documenten met persoonsgegevens opgeborgen in beveiligde mappen.
De externe harde schijf wordt in een afgesloten kast bewaard.

Voor coach trajecten wordt gebruik gemaakt van hardcopy dossiers. Deze worden eveneens in een afgesloten kast bewaard.

 

 

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
Het bewaren van je persoonsgegevens is wettelijk noodzakelijk. Praktijk Puur Sense hanteert een bewaartermijn van 20 jaar ingaande op het moment van beëindiging van het laatste coachtraject.

Indien je jezelf uitschrijft uit schrijft uit de mailinglijst, zullen de gegevens in de mailinglijst zo spoedig mogelijk na uitschrijven verwijdert worden.
Eventueel dossiergegevens die in het kader van coachtrajecten of afstemmingen zijn bewaard, zullen wel de aangegeven 20 jaar bewaard worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Puur Sense verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (bijvoorbeeld een accountant), sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Puur Sense blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Cookies zijn kleine stukjes gegevens, opgeslagen in tekstbestanden, die op je computer of een ander apparaat worden opgeslagen wanneer sites in een browser worden geladen. Ze worden veel gebruikt om voorkeuren te onthouden; ofwel voor éénmalig bezoek (middels een ‘ session cookie ’) of voor herhaalde bezoeken (met een ‘ persitant cookie ’). Ze zorgen voor een consistente en efficiënte ervaring voor bezoekers en voeren essentiële functies uit, zoals gebruikers toestaan ​​zich te registreren en ingelogd te blijven. Cookies kunnen worden ingesteld door de site die je bezoekt (ook bekend als ‘ first party cookies’) of door derden, zoals degenen die inhoud dienen of op de site advertenties of analyses leveren (‘externe cookies’). Wanneer je www.praktijkpuursense.nl bezoekt kun je aangeven of je het gebruik van cookies wel of niet toestaat.

 

Links
Op de website kan je links aantreffen naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.praktijkpuursense.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Hiervoor verwijs ik je graag naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk PUUR Sense en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar praktijkpuursense@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Praktijk Puur Sense wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Praktijk Puur Sense persoonsgegevens beveiligd
Praktijk Puur Sense neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkpuursense.nl

 

Wijziging van de Privacyverklaring
Praktijk Puur Sense heeft te allen tijde het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het moment van dagtekening.