Privacyverklaring Praktijk Puur Sense

Versie: Mei 2020

 

Persoonlijke noot:

Het is voor mij vanzelfsprekend dat ik integer om ga met jouw gegevens en dat wat jij mij in vertrouwen vertelt. Voor de EU-Privacywet die op 25 mei 2018 is ingegaan is mijn woord alleen niet voldoende en daarom licht ik hieronder toe op welke manier er binnen Praktijk Puur Sense  wordt omgegaan met jouw gegevens.

                                                                                                   Warme groet, Ilse Wijnen

 

Praktijk Puur Sense, gevestigd te Reusel (NL) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

 

Contactgegevens

Praktijk PUUR Sense

Ilse Wijnen

www.praktijkpuursense.nl

info@praktijkpuursense.nl

 

Ilse Wijnen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Puur Sense.  Zij is te bereiken via info@praktijkpuursense.nl

 

Persoonsgegevens die Praktijk Puur Sense verwerkt

Praktijk Puur Sense verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die door Praktijk Puur Sense verwerkt worden:

•     Voor- en achternaam

•     Geslacht

•     Geboortedatum

•     Adresgegevens

•     E-mailadres

•     Foto

•     Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Praktijk Puur Sense verwerkt

Praktijk Puur Sense verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Praktijk Puur Sense persoonsgegevens verwerkt

De zes wettelijke grondslagen zijn:

     1         Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

     2         Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

     3         Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

     4         Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.

     5         Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

     6         Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Praktijk Puur Sense verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•     Om diensten af te leveren (Grondslag 1, Toestemming en Grondslag 2, Overeenkomst)

•     Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren (Grondslag 2, Overeenkomst)

•     Om je betaling af te handelen (Grondslag 2, Overeenkomst)

•     Om een nieuwsbrief of aanbod te verzenden (Grondslag 6, Gerechtvaardigd Belang)

•     Om je te informeren over wijzigingen van de diensten (Grondslag 6, Gerechtvaardigd Belang)

•     Praktijk Puur Sense verwerkt ook persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte (Grondslag 3, Wettelijke Verplichting).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Puur Sense neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

 

Beveiliging van je persoonsgegevens

Praktijk Puur Sense gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Dell, iPad en iPhone, vanwege de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. De systemen worden telkens voorzien van de nieuwste updates. Alle systemen zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast bevinden alle documenten waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen zich in een beveiligde map. Voor back-up doeleinden wordt er gebruik gemaakt van een externe harde schijf. Ook deze is beveiligd met een wachtwoord en ook hierop zijn de documenten met persoonsgegevens opgeborgen in beveiligde mappen.

Zowel de laptop als de externe harde schijf worden in een afgesloten kast bewaard. 

 

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Praktijk Puur Sense bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Praktijk Puur Sense hanteert de volgende bewaartermijnen: 

Gegevens van een Luisterkind-afstemming: 

Tot maximaal 1 maand na het versturen van een Luisterkind-afstemming na het ontvangen van een ontvangstbevestiging hiervan; 

Gegevens van een Intentietekening:

Tot maximaal 1 maand na het versturen van een Luisterkind-afstemming na het ontvangen van een ontvangstbevestiging hiervan;

Gegevens in het kader van Reiki: 

Tot maximaal 1 maand na het geven van de Reiki;

Wettelijk verplichte gegevens: 

Wettelijk verplichte termijn van 7 jaar voor de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Puur Sense verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (bijvoorbeeld een accountant), sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Puur Sense blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Voor het gebruik van Cookies wordt verwezen naar het Cookiebeleid op deze website.

 

Links

Op de website kan je links aantreffen naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.praktijkpuursense.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Hiervoor verwijs ik je graag naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk PUUR Sense en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar praktijkpuursense@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Praktijk Puur Sense wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe Praktijk Puur Sense persoonsgegevens beveiligd

Praktijk Puur Sense neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkpuursense.nl

 

Wijziging van de Privacyverklaring

Praktijk Puur Sense heeft te allen tijde het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het moment van dagtekening.
Aanvulling met betrekking tot de website welke in samenwerking met Jimdo tot stand is gekomen:

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg Datenschutz@jimdo.com) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH datenschutz@jimdo.com) of met de exploitant van de website.